Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Marquard Steenberg torsdag 1. februar 2024 klokken 19:00
Der var ingen afbud til mødet.

Situationen vedrørende “Fællesforeningen 11CP”

Efter flere års kamp mellem de forskellige foreninger, der af kommunen er påtvunget medlemskab af “Fællesforeningen 11CP”, ser det nu ud til at der er forandringer i sigte.
På møde i 11CP ultimo november, blev det uden vores medvirken valgt at indstille til kommunen, at foreningen vil arbejde med henblik på en snarlig endelig lukning.
Vi i vores grundejerforening er (for en gangs skyld) helt enige med de øvrige 7 andre foreninger om at det må slutte snarest.

MEN – det skal ske efter de vedtagne regler og deklarationer.

Efter mødet i 11CP ultimo november blev vi desværre ramt af både sne og frost, og senere kombineret med tøvejr.
En vejrsituation som kræver fuld opmærksomhed på rydning af veje og stier.
Her svigtede Fællesforeningen fuldstændigt sit ansvar, og tog samtlige medlemmer af de enkelte foreninger som gidsler i et egoistisk spil om opmærksomhed.

Vores forening gjorde hvad vi kunne for at afhjælpe situationen, hvor også Køge Kommune blev inddraget.

I vedtægterne for ”Fællesforeningen 11CP”, står der således i ”§ 10 Stk. 1:
Fællesforeningen kan ikke opløses uden godkendelse fra samtlige påtaleberettigede i.h.t. deklarationerne herunder Køge Kommune”.

Vores forening og Køge Kommune har ikke givet deres godkendelse, så ”Fællesforeningen 11CP” kan ikke juridisk set være opløst.
Derfor er forpligtelserne stadig gældende!

Fællesforeningen 11CP har for nogle år siden hyret en advokat, med henblik på at finde en vej til fortsat samarbejde indenfor 11CP´s rammer.
Da vores forening er tilskødet meget af vores fælles område, ønskede “nogen” i 11CP, at dette skøde skulle overgå til 11CP.
Dette var vi ikke afvisende overfor, hvis det skete under de rette omstændigheder og aftaler.
Vi ville blandt andet sikre at den legeplads som vores forening har bekostet og betaler vedligeholdelse af hvert år, at den ikke ville blive nedlagt indenfor en “vis årrække”. Vi havde også yderligere meget reelle og yderst rimelige krav til at afgive vores skøde over vores område.

For at sikre at ovenstående blev gennemført korrekt, hyrede 11CP en advokat, som nu mere end 2 år efter (og efter en kæmpe regning) ikke har evnet at finde en rimelig løsning.
Konklusionen på ovenstående er nu, at vi har hyret vores egen advokat. Dette for at sikre at opløsningen af Fællesforeningen 11CP kan gennemføres på et for os acceptabelt grundlag.
Dette er igangsat fra uge 5, og vi forventer en afslutning der ikke trækker i langdrag.

Nu meldes der om kulde, sne og frost, og her forventer vi at Fællesforeningen 11CP igen lever op til egne deklarationer/vedtægter og foretager den nødvendige rydning af stierne under deres ansvarsområde, og ikke igen lader beboerne i stikken. Køge Kommune har nu fokus på problemet, så samme urimelige situation som under sidste sne og frost ikke gentages.

På mødet aftalte vi at Per Marquard Steenberg og Per Holm tilsammen er tovholdere i denne sag, og at de begge deltager i næste møde med vores advokat den 8. februar. Action: Per og Per S

Regnskab

Vores kasserer Henrik Jensen havde medbragt en kopi til os alle af det reviderede regnskab.
Det blev aftalt at vi afventer med at beslutte forslag til budget til vi har yderligere information i forhold til vores relation til “Fællesforeningen 11CP”.
Da Henrik ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, og det endnu ikke er lykkedes at rekruttere en person som ønsker at stille op til kassererposten, aftalte vi at vi indhenter tilbud på en ekstern regnskabs assistance. Action: Per og Henrik

Generalforsamling

Vores ordinære generalforsamling afholdes i år den 14. marts klokken 19, og som de seneste år sker dette i Medborgerhuset.
Henrik udarbejder de foldere der skal omdeles til vore medlemmer, og Dan (Stenbukvej) og Bent (Sikavej) omdeler dem.
Information på foreningens  website sørger Per for.

Referat Per