Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bo Dagelykke. Ingen afbud.


1. Behandlede punkter


Faktura fra gartneren er modtaget, accepteret og betalt. Vi arbejder i øjeblikket på at indhente tilbud på snerydning (FG).

Gartneraftalen skal genforhandles, så bestyrelsen arbejder på at definere vedligeholdel-ses niveau for vore 8 pladser samt legepladsen og diget inklusiv fjernelse af bortklippet haveaffald etc.
Skal omfatte nødvendig beskæring af træer, lue ud i buske og ukrudt og overordnet tilsikre at vore arealer fremstår pæne og præsentable. BD og PH mødes på søndag, og BD udarbejder umiddelbart herefter en skitsetegning med forslag for de enkelte pladser som afleveres til FG.


Anmodning om rydning af vendepladsen Sikavej 34-52 er modtaget og budget for dette medtages på budget for det kommende år.


Bestyrelsen overvejer muligheden for at indkøbe en lille traktor til benyttelse ved snerydning, i lighed med hvad man har gjort i Fuglevejs-kvarteret. Forslaget skal kombineres med forslag til hvem der kan og vil udføre snerydningen og hvor en sådan traktor skal opbevares.


Der skal udarbejdes et brev til de grundejere der bor opad stien ud mod naverhækken

idet der er forslag om at klippe hækken ned til ca. 60 centimeter samt at tynde den ud og klippe den ind (PH).


2. Regnskab


Foreningens kasserer orienterede bestyrelsen om de vigtigste aktiviteter siden sidst, og fortalte at alle har betalt kontingent.

 


3. Næste møde


Næste møde afholdes 9. Januar klokken 19:00 hos Bent Dagelykke.