Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Gjermandsen. Ingen afbud.


Mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde blev gennemgået.


Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.


 


1. Formanden orienterer 


SEAS-NVE arbejder i øjeblikket næsten over hele vores område, og der har i den forbindelse været en hel del henvendelser til bestyrelsen om dette arbejde.


Entreprenøren har lovet at alt bliver genetableret efter diverse gravearbejder, og at arbejdet forventes afsluttes i dette kalenderår. 


2. Legepladsen 


Vi har for længe siden ansøgt kommunen om byggetilladelse til vores nye legeplads. Imidlertid kan denne tilladelse ikke gives på det materiale vi har fremsendt til Teknisk Forvaltning.
Vi har derfor aftalt med det firma som skal opsætte og vedligeholde legepladsen at de selv står som ansvarlige for at indhente de nødvendige byggetilladelser hos kommunen. Tidsplanen på projektet er at legepladsen skal være fuldt etableret i foråret 2010.


 


3. Kassereren 


Enkelte udeståender vedrørende manglende betaling af kontingent. Skyldes primært ejerskifte og manglende information om nye ejere. Kassereren arbejder på ”sagen”.


Bestyrelsen orienteret om regnskabet som i store træk følger det lagte budget.


 


4. Næste møde


Dato for næste møde blev aftalt til mandag 11. Januar kl 19 hos Lene Bøttcher.
 


 


Per Holm, Sekretær