Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Der blev fulgt op på opgaver beskrevet i seneste referat, som samtidigt blev behørigt underskrevet. 


2. Orientering fra formanden.


Legepladsen: Den ene gynge er i stykker, men da Fællesforeningens budget er opbrugt, betaler vi selv for reparationen.


Området mellem Sikavej og Ejbyvej: Tilbud er ved at blive indhentet fra mindst 2 anlægsgartnere på etablering af ”klyngetræer” i lighed med området ved indkørslen til Stenbukvej.


Budgettet for det kommende år er vedtaget for Fællesforeningen, så der bliver plads til ovenstående. Andelen pr. parcel bliver for 2004 ialt 390 kroner til Fællesforeningens aktiviteter. 


3. Regnskab.


Driftsregnskab er udarbejdet af Tove. Dette blev forelagt bestyrelsen, kommenteret og underskrevet, så det er klar til revision onsdag 3. marts.


 


4. Vintervedligeholdelse.


Bestyrelsen vil foreslå Generalforsamlingen at vi bibeholder denne vinters niveau.


 


5. Budget 2004.


Budgetforslag for kommende år udarbejdet. Da udgiftsposterne grundet anlægsarbejder, reparationer og øget aktivitetsniveau mht. Græsslåning er stigende, vil bestyrelsen foreslå en kontingentstigning på 200 kr. Dette giver et kommende kontingent på 1300 kroner pr. husstand. 


6. Generalforsamling.


Regnskab underskrevet af vore revisorer udleveres til PH snarest muligt, sammen med det vedtagne budgetforslag (TC), så dette kan fordeles samtidigt med indkaldelsen til Generalforsamlingen 29. marts.


MD har reserveret Geografilokalet på Ejby skole fra klokken 19:30.