Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Georg Andersen.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst

Vi har på trods af den manglende vinter alligevel modtaget en del henvendelser vedrørende snerydning og saltning.
Bestyrelsen kan konstatere at den første betingelse for en tilfredsstillende snerydning og saltning er, at der ikke er parkerede biler på stikvejene. Uhensigtsmæssig parkering gør det helt umuligt for “snerydderen” at opfylde de aftaler der er indgået med bestyrelsen.
Med hensyn til saltning, er det et aftalt kompromis at saltning ikke foretages helt ud til hækken. Dette medfører selvfølgelig at der vil være et stykke fra hvor saltning foretages, ind til grundejerens hække og buske. Dette er i fuld overensstemmelse med bestyrelsens aftale med vores snerydder.

Der er modtaget en del mails siden seneste møde. Mange har omhandlet køb- og salg af ejendomme på både Sikavej og Stenbukvej.
Ligeledes har vi modtaget en hel del information fra “Fællesforeningen 11CP”, hvor vi jo er repræsenteret med 2 medlemmer (Arne Busk og Dan Andersen). På de seneste 2 møder der har været afholdt i “11CP” har vores egen kasserer Henrik Jensen deltaget, primært på grund af sikkerhed fra vores forenings side for at driftsregnskab og budget blev håndteret helt korrekt.

Information vedrørende “Fællesforeningen 11CP”

Som det sker hvert år, har “11CP” også i 2017 afholdt møde i november måned, hvor budget aftales for det kommende år. Dette møde har forventeligt resulteret i et vedtaget budget. Imidlertid fremkom der ikke referat fra dette møde, og da referatet endelig kom i starten af januar resulterede dette i en konstatering af forskelle mellem det vedtagne og det refererede.
Et nyt møde blev derfor hasteaftalt, og der foreligger nu et vedtaget og godkendt budget. Imidlertid medførte ovenstående forløb, at foreningens mangeårige kasserer valgte at trække sig fra posten. Grundejerforeningen Ejby Syd afventer nu “situationen”.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen havde medbragt et særdeles gennembearbejdet regnskab, med tilhørende noter. Regnskabet er tilpasset de opstillingsønsker foreningens revisorer udbad sig sidste år. Regnskabet blev taget til efterretning af bestyrelsen, og kan nu fremlægges for vores revision i næste uge.
Bestyrelsen vedtog herefter et budgetoplæg for 2018, som vil blive præsenteret på den kommende Generalforsamling.

Sommervedligeholdelse

Bestyrelsen vil i løbet af foråret omdele en vejledning til, hvordan reglerne er for den enkelte grundejer i forhold til vedligeholdelse af hække, buske og træer mod enten stisystem, fortov eller vej. Vejledningen er allerede udarbejdet, men bestyrelsen vurderede at tidspunktet for omdeling bør vente til “udesæsonen” og havearbejde generelt påbegyndes.

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling blev drøftet. Dato for afholdelse blev aftalt til Torsdag 22. marts klokken 19:00.
Bestyrelsen mødes en time tidligere. Dan sørger for at reservere Medborgerhuset.
Når regnskabet er godkendt af revisionen, sørger Henrik for at printe 131 eksemplarer af indkaldelse, regnskab, budget samt evt. bilag. Omdeles til grundejerne senest 14 dag før Generalforsamling, hvilket vil sige senest 8. marts.

 

Referat: Per Holm