Feature Image

Husk den årlige Generalforsamling afholdes Torsdag 23. marts klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Rettidigt indkomne forslag   (ingen forslag)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse, på valg er:
  Formand Per Holm, modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Per Stenberg, modtager genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Under punkt 10 eventuelt, kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

Ifølge vedtægternes §6 stk. 4 SKAL kontingentet være betalt senest den 31. december 2022.

I modsat fald fortabes retten til deltagelse i generalforsamlingen samt valgbarhed.