Feature Image

Husk den årlige Generalforsamling afholdes Tirsdag 29. marts klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Rettidigt indkomne forslag (ingen)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  Kasserer Henrik Jensen – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Dan Andersen – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Georg Andersen – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Under punkt 10 eventuelt, kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

Ifølge vedtægternes §6 stk. 4 SKAL kontingentet være betalt senest den 31. december 2021.
I modsat fald fortabes retten til deltagelse i generalforsamlingen samt valgbarhed.

Vel mødt
Bestyrelsen