Feature Image

Husk den årlige Generalforsamling afholdes Torsdag 22. marts klokken 19:00 i Ejby Medborgerhus.
Indkaldelsen tilligemed regnskab og budget kan læses ved at klikke HER.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Rettidigt indkomne forslag (ingen)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  Kasserer Henrik Jensen, modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Georg Andersen, modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Dan Andersen, modtager genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Under punkt 10 eventuelt, kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

Ifølge vedtægternes §6 stk. 4 SKAL kontingentet være betalt senest den 31. december 2017.
I modsat fald fortabes retten til deltagelse i generalforsamlingen samt valgbarhed.

Vel mødt